MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Mục Tiêu:

1)              100% sản phẩm cung ứng cho khách hàng đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của công ty và khách hàng đề ra.

2)              Giảm khiếu nại của khách hàng về thời gian giao hàng và chất lượng sản phẩm xuống  dưới 3%.

3)          Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

4)              Trang bị bổ sung mua mới một thiết bị, máy trộn, thử nghiệm, để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy định;

5)              Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng đầu tư xây dựng đầu tư kho bãi và tuyển dụng thêm 2 kĩ sư ;

6)          Chất lượng cuộc sống cán bộ nhân viên trong công ty được nâng cao, tăng thêm 10% lương cơ bản cho cán bộ công nhân viên.

7)              Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2015 và liên tục hoạch đinh để cải tiến.


Tin Khác